Algemene leveringsvoorwaarden van MADEAX B.V. statutair gevestigd te Almere

Exemplaren van deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en tevens kosteloos digitaal opvraagbaar en/ of verkrijgbaar op ons kantoor te Almere, alwaar zij ook ter inzage liggen.

1. Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en offertes van MADEAX B.V. en alle door MADEAX B.V. te sluiten en gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover door MADEAX B.V. schriftelijk is toegestemd in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan, welke afwijking slechts geldt voor de met name door MADEAX B.V. genoemde overeenkomst c.q. overeenkomsten. In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze leveringsvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden. Eerder gedeponeerde leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen. Onder “Koper” wordt verstaan iedere (rechts)persoon (i) die met MADEAX B.V. in contact treedt, (ii) die Overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met MADEAX B.V. sluit, (iii) die één of meerdere zaken wenst te kopen of koopt van MADEAX B.V. en (iv) aan wie MADEAX B.V. de zaken ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbieding

Alle aanbiedingen van MADEAX B.V. zijn vrijblijvend en binden MADEAX B.V. eerst nadat zij een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, danwel vanaf het moment dat MADEAX B.V. een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Mondelinge aanbiedingen zijn geldig gedurende acht dagen nadat het aanbod is gedaan. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen nadat het aanbod is gedaan, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen komen automatisch te vervallen indien deze niet zijn aanvaard voor het verstrijken van de termijn, behoudens andersluidende mededeling van MADEAX B.V. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Informatiemateriaal

Alle informatie op de website www.madeax.nl en ander informatiemateriaal van MADEAX B.V., de daarin of elders door MADEAX B.V. genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen en overige gegevens over door MADEAX B.V. te verkopen zaken en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die zaken zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij MADEAX B.V. schriftelijk het tegendeel uitdrukkelijk heeft bevestigd. Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

4. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door MADEAX B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld en/of overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.

5. Orders, toezeggingen en afspraken

Orders die MADEAX B.V. van koper ontvangt, zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, bindend voor Koper. Orders zijn door MADEAX B.V. geaccepteerd en een overeenkomst met haar komt eerst tot stand, indien MADEAX B.V. een schriftelijke orderbevestiging aan Koper heeft verzonden, danwel vanaf het tijdstip waarop door MADEAX B.V. met de uitvoering een begin is gemaakt. Dit geldt ook voor door vertegenwoordigers of andere personen in dienst van MADEAX B.V. gedane aanbiedingen en toezeggingen, alsmede op de door hen gemaakte afspraken.

6. Aanvaarding door facturering

Een door MADEAX B.V. voorafgaand aan de eigenlijke schriftelijke orderbevestiging verzonden factuur geldt als bevestiging van de order voorzover deze in de factuur in rekening is gebracht.

7. Prijzen

De door MADEAX B.V. opgegeven prijzen gelden voor levering “franco huis”, tenzij schriftelijk anders door MADEAX B.V. is opgegeven. Zij streeft ernaar om van prijswijzigingen steeds zo snel mogelijk mededeling te doen. Wanneer na de datum van de aanbieding door MADEAX B.V. een verhoging optreedt in één of meer van de kostprijsfactoren behoudt MADEAX B.V. zich het recht voor om het prijsverschil door te berekenen aan Koper.

8. Kortingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden geen andere kortingen toegestaan dan op de factuur van MADEAX B.V. is vermeld. Eerder door MADEAX B.V. verleende kortingen binden MADEAX B.V. niet voor latere overeenkomsten.

9. Levertijden

MADEAX B.V. streeft ernaar de levertijden steeds nauwkeurig op te geven, maar MADEAX B.V. behoudt zich het recht voor daarvan ook zonder voorafgaande mededelingen af te wijken. Koper is niet gerechtigd op grond van overschrijding van de levertijden de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat MADEAX B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij MADEAX B.V. een redelijke termijn voor nakoming is geboden.

10. Levering

Alle leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie “franco huis”. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken feitelijk op het aangegeven afleveringsadres zijn afgeleverd. MADEAX B.V. behoudt zich het recht voor om op bepaalde plaatsen in Nederland, en ter harer discretie moeilijk bereikbare locaties, niet af te leveren en een ander leveradres met Koper overeen te komen. Zaken die bij een verkoopadres van MADEAX B.V. worden afgehaald of door MADEAX B.V. op een andere plaats van levering dan het door Koper aangegeven afleveradres worden bezorgd, worden geacht vanaf het moment dat zij door Koper in ontvangst zijn genomen door hem in goede staat te zijn aanvaard en het risico gaat op Koper over op het op het tijdstip waarop de betreffende zaken het verkoopadres van MADEAX B.V. verlaten na het laden van het betrokken vervoermiddel, respectievelijk op het moment dat de zaken op de andere plaats van levering zijn afgeleverd. Verticale en interne transporten van energie- en verdeelsystemen worden niet door MADEAX B.V. verzorgd. MADEAX B.V. behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van de levering derden in te schakelen.

11. Deelleveringen

Het is MADEAX B.V. toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is MADEAX B.V. bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. Bij eventuele deellevering van energie- en verdeelsystemen is, tenzij anders vermeld, het plaatsen en het koppelen op de opstellingsplaats niet bij de prijs inbegrepen. Bij levering van energie- en verdeelsystemen in delen, worden werkzaamheden door medewerkers van MADEAX B.V. ten behoeve van het plaatsen en het koppelen op de opstellingsplaats uitgevoerd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in NEN 3140 en onder de verantwoording van een door de Koper aan te stellen installatie- en werkverantwoordelijke.

12. Levering op afroep

Indien levering op afroep is overeengekomen is de Koper gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.

13. Emballage

De Koper is verplicht leenemballage binnen twee maanden na levering door MADEAX B.V. leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Koper zijn verplichtingen met betrekking tot leenemballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retournering en kosten van vervanging, herstel of reiniging. Eenmalige emballage die door MADEAX B.V. met de zaken aan de Koper in rekening wordt gebracht en wordt geleverd, wordt door MADEAX B.V. niet teruggenomen.

14. Niet-afname

De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan Koper worden geleverd danwel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. In geval van niet-afname door Koper heeft MADEAX B.V. aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer zij Koper heeft bericht dat de zaken te zijner beschikking staan en Koper gedurende 7 dagen na de verzending van dit bericht nalatig blijft, de zaken alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval kan MADEAX B.V. besluiten, geheel ter Madeax B.V.ʼs keuze en discretie, de zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan of in zijn eigen magazijn op te slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs, de extra transportkosten als van de opslagkosten, danwel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en vergoeding vorderen van alle door MADEAX B.V. geleden schade, inclusief gederfde winst. In geval van een niet-afname door Koper, is MADEAX B.V. voorts bevoegd alle met Koper lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder dezelfde voorwaarden te annuleren. Bij iedere annulering is het door Koper op grond van vorenstaande verschuldigde steeds direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

15. Wijzigingen in de te leveren zaken

MADEAX B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien enerzijds omwille van bestekgegevens en levertijden en/of anderzijds het wijzigingen betreft ten aanzien van de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften danwel andere toepasselijke regelgeving of indien het geringe wijzigingen van de zaak betreffen die een verbetering betekenen.

16. Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is MADEAX B.V. niet verantwoordelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle technische eisen die door de Koper aan de af te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de gebruikelijke danwel geldende (minimum-)eisen, dienen bij het aangaan van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk door de Koper te zijn gemeld.

17. Intellectuele eigendomsrechten

Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van MADEAX B.V. gebruik worden gemaakt van tekeningen modellen en ontwerpen en dergelijke die van MADEAX B.V. afkomstig zijn. Hierop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven in alle gevallen toebehoren aan MADEAX B.V.

18. Geheimhouding

De Koper is verplicht alle gegevens die niet openbaar zijn (in welke vorm dan ook) die zij in het kader van de overeenkomst van MADEAX B.V. verkrijgt danwel waarvan de Koper kennis neemt, geheim te houden. De Koper staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.

19. Gegevensverstrekking door Koper

MADEAX B.V. is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder danwel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de Koper verstrekte gegevens, die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht of de overeenkomst, niet correct en/of niet volledig zijn. MADEAX B.V. kan alsdan aanspraak maken op vergoeding door Koper van tot op dat moment reeds gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de Koper.

20. Overmacht

Indien MADEAX B.V. als gevolg van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht haar verplichtingen onder die overeenkomst op te schorten zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Indien MADEAX B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is MADEAX B.V. gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht wordt ten deze tevens verstaan iedere omstandigheid die voor MADEAX B.V. niet kenbaar was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst, waaronder tevens te verstaan al die omstandigheden waaronder de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van Madeax B.V. gevergd kan worden, waaronder in ieder geval doch niet beperkt tot omstandigheden dat één of meerdere door MADEAX B.V. ter uitvoering van de transactie direct of indirect betrokken derde(n), waaronder de toeleverancier(s) van MADEAX B.V., jegens MADEAX B.V. in gebreke blijft (blijven), stakingen of werkonderbrekingen hetzij bij MADEAX B.V., hetzij bij toeleveranciers.

21. Eigendomsvoorbehoud

MADEAX B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken totdat door Koper aan al zijn verplichtingen aan MADEAX B.V., uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan. MADEAX B.V. is gerechtigd om, indien Koper met de nakoming van de (betalings-)verplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van MADEAX B.V. betaling van de openstaande (al dan niet opeisbare) facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde bij Koper aanwezige zaken terug te nemen. Bij terugneming van die zaken zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming verbandhoudende kosten). Koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van MADEAX B.V. op de geleverde zaken in kennis te stellen. Het is Koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren. Koper verleent middels acceptatie van deze leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan MADEAX B.V. om de terreinen en gebouwen van Koper danwel van derden die de zaken voor Koper houden te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen of terug te doen nemen, onverminderd het recht van MADEAX B.V. op vergoeding van de door MADEAX B.V. geleden schade. De Koper is verplicht, na hiertoe door MADEAX B.V. schriftelijk te zijn aangemaand, alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door Koper in totaal aan MADEAX B.V. verschuldigde per dag dat de Koper in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen. De Koper is niet bevoegd de door MADEAX B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of met enig ander beperkt recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht MADEAX B.V. zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de derde enig recht op de hierboven bedoelde zaken heeft willen vestigen of heeft doen gelden, op de hoogte te stellen. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van MADEAX B.V.: – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en bedrijfs-, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering(en) aan MADEAX B.V. ter inzage te geven; – alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MADEAX B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW (stil pandrecht op vorderingen op naam); – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van MADEAX B.V.; – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die MADEAX B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

22. Garantie

Voor de door MADEAX B.V. geleverde zaken gelden de algemene garantievoorwaarden, zoals die door de toeleverancier van MADEAX B.V. worden afgegeven. Indien voorhanden, zal MADEAX B.V. de Koper een exemplaar van de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, ter beschikking stellen. Ten aanzien van de door MADEAX B.V. geleverde zaken welke door MADEAX B.V. zijn geproduceerd garandeert MADEAX B.V. dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 60 maanden na levering. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Koper recht op herstel van de zaak. MADEAX B.V. kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van MADEAX B.V. op bezwaren stuit.

De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Indien MADEAX B.V. een geleverde zaak danwel een onderdeel daarvan herstelt en/of vervangt, gaat geen nieuwe garantieperiode lopen, zodat de oorspronkelijke garantieperiode doorloopt voorzover die nog niet is verstreken. In alle gevallen vervalt elke garantie op geleverde zaken: – indien geen geldig garantiebewijs of originele factuur worden overgelegd; – na het verstrijken van de garantieperiode; – indien door anderen dan door MADEAX B.V. aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen aan de geleverde zaken zijn of worden verricht; – indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door Koper en/of derden; – indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming; – indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks)voorschriften; – indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door Koper ten behoeve van de door MADEAX B.V. geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.

23. Aansprakelijkheid

MADEAX B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreken, uit het gebruik van door MADEAX B.V. geleverde zaken of uit door medewerkers van MADEAX B.V. uitgevoerde werkzaamheden op de opstellingsplaats onder verantwoording van een door Koper aan te stellen installatie- of werkverantwoordelijke, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet en ook dan met inachtneming van het hiervoor in artikel 23 bepaalde. Voor schade uit of in verband met de overeenkomst, waarvoor MADEAX B.V. rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende: A Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door Koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. B Onverminderd het bepaalde in A wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor onze verzekeraar deze schade vergoedt. In ieder geval zal de aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde – zijnde de bruto factuurwaarde minus BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering – nooit te boven gaan. C De onder B genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien. D Koper vrijwaart MADEAX B.V. tegen vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van werknemers in dienst van Koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die MADEAX B.V. aan of vanwege Koper heeft afgeleverd. F Enige aansprakelijkheid van MADEAX B.V. kan slechts ontstaan voor schade die is geleden binnen 3 maanden nadat de zaken aan Koper zijn geleverd en indien Koper MADEAX B.V. uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking van de schade schriftelijk op de hoogte brengt van de schade(oorzaak) en, MADEAX B.V. waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortkoming en MADEAX B.V. na het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.

24. Reclame

Koper is verplicht de door MADEAX B.V. geleverde zaken en diensten direct na aflevering van de zaken of voltooiing van de diensten te inspecteren op overeenstemming met de order. Afwijkende aantallen dienen direct na aflevering op de pakbon te worden vermeld bij gebreke waarvan Koper zich er jegens MADEAX B.V. niet meer op kan beroepen dat de geleverde aantallen afwijken. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld, doch binnen 48 uur na levering schriftelijk aan te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

Gebreken die Koper niet direct kenbaar zijn, dient Koper binnen 5 werkdagen nadat Koper deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken, maar in ieder geval binnen 3 maanden na levering van de zaken aan MADEAX B.V. kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens MADEAX B.V. terzake enig gebrek. Reclames schorten de betalings- en afnameverplichtingen van Koper niet op. Retournering van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van MADEAX B.V., onder de door MADEAX B.V. te bepalen voorwaarden. Indien een reclame gegrond is, is MADEAX B.V. onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van Koper of derden, slechts gehouden het geleverde kosteloos te laten verbeteren of te vervangen. De te retourneren zaken dienen in originele staat en in originele verpakking aan MADEAX B.V. terug te worden gestuurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

25. Retourzending

MADEAX B.V. is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien MADEAX B.V. in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan dienen deze zaken onbeschadigd en in originele verpakking aan MADEAX B.V. te worden geleverd. De Koper is alsdan aan MADEAX B.V. de aan het terugnemen verbonden kosten verschuldigd.

26. Betaling

Tenzij schriftelijk door MADEAX B.V. anders is aangegeven, dient betaling van de facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum en zonder enige verrekening of toepassing van enige korting, anders dan door MADEAX B.V. op de factuur vermeld. De Koper is gehouden MADEAX B.V. spontaan en onverwijld van eventuele – te verwachten – betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de Koper gehouden MADEAX B.V. desverzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.

27. Verzuim

Indien en zodra Koper – MADEAX B.V. niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen; – wordt ontbonden; – zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst; – in staat van faillissement wordt verklaard; – surséance van betaling aanvraagt; – enige uit de met MADEAX B.V. aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt, danwel zich andere omstandigheden voordoen op grond waarvan MADEAX B.V. goede grond heeft te vrezen dat de Koper niet en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; – zodra Koperʼs zaken door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen; wordt al hetgeen Koper aan MADEAX B.V. verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is MADEAX B.V. gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst(en), voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, tenzij MADEAX B.V. de nakoming daarvan mocht verlangen, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding en alle overige rechten die voor MADEAX B.V. uit deze overeenkomst voortvloeien. In geval zich ten aanzien van de Koper een van de hierboven genoemde situaties voordoet is MADEAX B.V. bevoegd de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten totdat de Koper al hetgeen opeisbaar is aan MADEAX B.V. heeft voldaan. MADEAX B.V. kan voorts van de Koper volledige betaling danwel afdoende zekerheid (ter beoordeling van MADEAX B.V.) verlangen.

28. Vertragingsrente, administratie- en incassokosten

Bij overschrijding van de betalingstermijn is MADEAX B.V. gerechtigd Koper de wettelijke handelsrente, alsmede alle kosten ter zake van de wanbetaling waaronder, bijvoorbeeld, (buiten)gerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van EURO 150,00 te vermeerderen met de geldende omzetbelasting. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

29. Wijziging

MADEAX B.V. is bevoegd wijzigingen in deze leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. MADEAX B.V. zal de gewijzigde leveringsvoorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de door aangegane overeenkomsten van koop en verkoop en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.